Klik op bovenstaande memo om het privacystatement van Paul te lezen. Het zal u goed doen. Een psychotherapeut heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent, dat alles wat er wordt gezegd binnen de muren van de therapiekamer blijft. Echter : vanwege de zorgverzekeringswet is Paul verplicht gegevens te registreren die tot de cliënt herleidbaar zijn. Het gaat dan vooral over de zorgzwaarte, die naar de verzekeraar wordt gestuurd om voor vergoeding in aanmerking te komen. Wie hier principieel bezwaar tegen heeft kan bij Paul hiertegen bezwaar maken. Er bestaat een formulier, dat ontwikkeld is door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) dat hiervoor gebruikt kan worden. Ander mogelijke uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht zijn : - Tenzij u er bezwaar tegen maakt wordt uw huisarts aan het begin en aan het eind van de behandeling geïnformeerd. In een enkel geval ook tussendoor. Dat kan ook een telefonisch contact zijn. De inhoud van de brieven krijgt u van te voren te zien. Heeft u een afwijkende mening dan kan die er in worden verwerkt. - Wanneer een psychotherapie onverhoopt niet zo goed loopt kan dit besproken worden met collega’s gedurende intervisie. Dit gebeurt overigens anoniem. - Als u te maken heeft met een Arbodienst, dan kan de betreffende arts informatie vragen over de diagnose en de behandeling. U heeft daarvoor schriftelijk toestemming gegeven. Deze informatie wordt door Paul alleen schriftelijk gegeven, omdat u eerst te zien krijgt wat hij van plan is te schrijven. Als u het er niet mee eens bent, dan wordt de brief veranderd. Paul moet er natuurlijk wel achter kunnen staan. Worden Paul en u het niet eens over de inhoud, dan komt er geen brief. - Het kan zijn, dat anderen (b.v. een letselschade advocaat) informatie vraagt. Ook daar moet u schriftelijk toestemming voor geven. En ook hiervoor geldt de hierboven beschreven procedure. - Wanneer u van plan bent een ernstig misdrijf te plegen, dan is Paul verplicht hiervan de politie in kennis te stellen. Uw dossier Van de psychotherapie wordt een dossier aangelegd. Dat bestaat uit openbare stukken zoals de indicatiestelling en brieven en uit persoonlijke werkaantekeningen. Geheimhouding van de inhoud en bescherming van uw persoonlijke gegevens worden door Paul gewaarborgd. U mag uw dossier inzien, u mag daarvan een kopie vragen, maar u heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk door derden, die met uw toestemming bij de therapie zijn betrokken, is verstrekt. Ook de persoonlijke werkaantekeningen kunnen niet door u worden ingezien. Toevoegen aan het dossier mag, er iets uithalen niet. Als u het niet eens bent met bepaalde uitlatingen van Paul dan kan u dat aan het dossier laten toevoegen. U heeft wel het recht uw dossier te laten vernietigen. Daar moet u dan schriftelijk om verzoeken. De dossiers kennen een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar.
Privacy
Paul van Bunderen